Royal Ontario Ball - 2023 

Scoresheet lookup for Persons

Click on name then
on 'Retrieve' button


List of Judges
01 Pierre Allaire
02 Renatta Accettola
03 Artur Adamski
04 Anton Lebedev
05 Oksana Fylymonchyk
06 Daniel Heroux
07 Bill Jacobsen
08 Jean-Francois Messier
09 Elena Nikon
10 Christopher Panasuk
11 Justine Rainville
12 Nikolay Smodlev
13 Jolan Sniegocki
14 Tatiana Vainer
15 Mireille Veilleux
21 Linda Smith
22 Tarek Marroushi
23 Bryant Lopez
24 Faye Lopez
25 Anton Lebedev